Servicevoorwaarden

De website “vatcheck.eu” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Wolfrahm bvba (hierna: VATCHECK), statutair gevestigd te Lievegem en ingeschreven in de Belgische KBO onder nummer BE 0478.583.251. Met betrekking tot het gebruik van de website geldt de navolgende voorwaarden.

Bij ieder bezoek aan vatcheck.eu aanvaard je onderstaande algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud. VATCHECK kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

Doelstelling van de website

Het doel van deze website is om personen die betrokken zijn bij de intracommunautaire levering van goederen of diensten op een makkelijke manier in staat te stellen bevestiging te krijgen van de geldigheid van het btw-identificatienummer van een bepaalde persoon of bedrijf op datum van de aanvraag.

VATCHECK onderhoudt deze website om de toegang te verbeteren voor belastingplichtigen die intracommunautaire leveringen verrichten om de btw-identificatienummers van hun klanten te verifiëren. Het is ons doel om duidelijke, onmiddellijke en nauwkeurige informatie te leveren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VATCHECK of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VATCHECK levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VATCHECK de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VATCHECK kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VATCHECK geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. VATCHECK kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VATCHECK verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ons doel is om onmiddellijke en nauwkeurige informatie te leveren. VATCHECK aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie verkregen via deze site.

Elk ander gebruik en elke extractie en gebruik van de gegevens die niet in overeenstemming zijn met de doelstelling van deze site is niet toegestaan. Elke heruitzending van de inhoud van deze site, al dan niet voor commerciële doeleinden, of een meer algemeen gebruik anders dan voor zover nodig om de activiteit van een legitieme gebruiker te ondersteunen (bijvoorbeeld: om hun eigen facturen op te stellen) is uitdrukkelijk verboden.

De geleverde informatie:

 • is afkomstig uit de databanken van de lidstaten waarover VATCHECK geen controle heeft en waarvoor VATCHECK niet verantwoordelijk is.
 • is geen professioneel of juridisch advies (als u specifiek advies nodig heeft, dient u altijd een bevoegd deskundige te raadplegen).
 • op zich geen recht geeft om intracommunautaire leveringen vrij te stellen van belasting over de toegevoegde waarde.
 • wijzigt niets aan de verplichtingen die aan belastingplichtigen worden opgelegd met betrekking tot intracommunautaire leveringen.
 • Het is ons doel om verstoringen veroorzaakt door technische fouten tot een minimum te beperken. VATCHECK aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke problemen die het gevolg zijn van het gebruik van deze site of van gekoppelde externe sites.

  Ongeoorloofd gebruik

  De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van VATCHECK zou kunnen schaden. De website mag enkel gebruikt worden met inachtneming van de doelstelling eerder gespecificeerd in deze voorwaarden.

  Het is verboden om op een geautomatiseerde manier gebruik te maken van deze website (bv scraping, form hacking ..) tenzij met onze API en na registratie en ontvangst van de credentials.

  Het kopiëren of reproduceren van de inhoud van deze site is verboden.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.